Ders İçerikleri

1. YARIYIL ZORUNLU DERSLER
 
OD 107 KARİYER PLANLAMA (1+0) (AKTS: 2)
Bu ders öğrencilerin; ilgi alanları, kişisel özellikleri ve değerleri hakkında farkındalık kazanmalarını sağlayarak gelecek hedefleri ile uyumlu bir kariyer planlaması yapabilmelerine yardımcı olmaktadır.
 
OD 113 TÜRK DİLİ I (2+0) (AKTS: 2)
Dil, dil-kültür ilişkisi, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişimi ve tarihi devreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçede sesler ve sınıflandırılması, Türkçe’nin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, hece bilgisi, imla kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması, Türkçe’nin yapım ekleri ve uygulaması, kompozisyonla ilgili genel bilgiler, kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması, Türkçe ’de isim ve fiil çekimleri, kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulaması, zarfların ve edatların Türkçe ’deki kullanılışı.
 
OD 115 YABANCI DİL I (3+0) (AKTS: 4)
Öğrencilerin başlangıç düzeyde İngilizce dilbilgisi ve kelime bilgisi ile birlikte okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin öğretimini içerir.
 
FR 101 ANATOMİ I (4+2) (AKTS: 8)
Anatomiye giriş, Tarihçe, Terminoloji, Kemikler ve iskelet sistemi, Eklemler (junctura, systema articulare), Kaslar (musculi, systema musculare), Medulla spinalis, Spinal sinirler
 
FR 103 FİZYOLOJİ I (4+0) (AKTS: 5)
Homeostazis, genel fizyolojik kavramlar, hücre fizyolojisini ve hücredeki fizyolojik mekanizmalar, merkezi sinir sistemi fizyolojisi, periferik sinir sistemi fizyolojisi, kas fizyolojisi, hücre, kas ve sinir sitemi fizyopatolojileri
 
FR 105 FİZİK (2+0) (AKTS: 2)
Ölçme ve birim sistemleri, vektörler, tek boyutta hareket, iki ve üç boyutta hareket, kuvvet ve hareket, iş ve enerji, enerji ve momentumun korunumu, katı cisimler ve kütle merkezi, dönme ve yuvarlanma, elektrik ve manyetizma, ışığın Özellikleri
 
FR 107 PSİKOLOJİ (2+0) (AKTS: 2)
Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji, eğitim psikolojisi vs.), psikoloji kuramları (davranışcı kuramlar, bilişsel kuramlar, varoluşçu kuram vb.), psikolojinin biyolojik temelleri, zeka ve kuramları, duyum ve algılama, bellek, kişilik ve kuramları, normal dışı davranışlar, güdülenme, heyecan, savunma mekanizmaları, normal dışı davranışlar
 
FR 109 FİZYOTERAPİYE GİRİŞ VE ETİK (2+0) (AKTS: 3)
Fizyoterapi ve rehabilitasyon tanımı, içeriği ve gelişimi, fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitimi ve uygulama alanları, yasal düzenlemeler, profesyonel uygulamalar, ekip çalışması.
 
FR 111 HİSTOLOJİ (2+0) (AKTS: 2)
Öğrenci bu dersin sonunda insan vücudunda bulunan hücre ve temel dokuların histolojik yapısını, bu dokuların insan anatomisi ve fizyolojisi ile ilişkisini, öğrenecektir.
 
 
 
2. YARIYIL ZORUNLU DERSLER
 
OD 114 TÜRK DİLİ II (2+0) (AKTS: 2)
Sözcük ve anlamı, anlamları yönünden sözcükler, sözcüklerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçe’nin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve özgeçmiş yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma.
 
OD 116 YABANCI DİL II (3+0) (AKTS: 4)
Öğrencilerin başlangıç düzeyde İngilizce dilbilgisi ve kelime bilgisi ile birlikte okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin öğretimini içerir.
 
FR 102 ANOTOMİ  II ( 4+2) (AKTS: 8)
Sinir sistemi (systema nervosum), santral sinir sistemi, periferik sinir sistemi, duyu organları (organa sensuum), sindirim sistemi ,solunum sistemi (systema respiratorium) ,kalp damar sistemi (systema cardiovasculare) ,iç salgı bezleri (glandulae endocrinae) ,üreme sistemi
 
FR 104 FİZYOLOJİ II (4+0) (AKTS: 6)
Kardiyovasküler sistem fizyolojisi, kan fizyolojisi, solunum sistemi fizyolojisi, gastrointestinal sistem fizyolojisi ,endokrin sistem fizyolojisi, boşaltım sistemi fizyolojisi
 
FR 106 PSİKOSOSYAL REHABİLİTASYON (2+0) (AKTS: 4)
Fizyoterapistlere yönelik, psikososyal rehabilitasyona giriş, kaza sonrası psikososyal rehabilitasyon, stres ve post travmatik stres sendromu, depresyon ve başa çıkma yolları, görme engellilerde psikososyal rehabilitasyon, işitme engellilerde psikososyal rehabilitasyon, fiziksel engellilerde psikososyal rehabilitasyon, özürlü çocuklarda ve ailelerinde psikososyal rehabilitasyon ve kronik hastalıklarda psikososyal rehabilitasyon konularında bilgileri içerir. Rehabilitasyon uygulamalarında psikososyal rehabilitasyonun yeri ve önemi aktarılır.
 
FR 108 HAREKET VE FONKSİYON GELİŞİMİ (2+0) (AKTS: 3)
Normal hareket ve fonksiyon gelişimi ilgili terminoloji ve kavramlar, gelişim teorileri, normal ve anormal hareket ve fonksiyonun gelişim, refleks ve duyu gelişimi, motor gelişim basamakları
 
FR 110 PATOLOJİ (2+0) (AKTS: 3)
İnsan hastalıklarının nedenleri, gelişimleri ve oluşturdukları sonuçları toplu halde değerlendirmek. Merkezi sinir sistemi hastalıkları, çocukluk çağı hastalıkları, bağ dokusu hastalıkları, çevresel ve metabolik hastalıkların patolojisi.

 
3. YARIYIL ZORUNLU DERSLER

OD 111 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (2+0) (AKTS: 2)
İnkılap, ihtilal ve reform kavramları, XIX yüzyılın sonunda Osmanlı Devleti’nin durumu, ı. dünya savaşı, Mondros mütarekesi ve Sevr barış antlaşması, Anadolu’nun işgali ve bu işgale olan tepkiler, Mustafa kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı, kongreler, misak-ı milli kararları ve TBMM’nin açılışı, TBMM’ye karşı ayaklanmalar, milli cepheler, Mudanya ve Lozan barış antlaşmaları
 
FR 201 FARMAKOLOJİ (2+0) (AKTS: 2)
Bu ders fizyoterapistlerin mesleklerini uygulamaları sırasında kullanılacak ilaçlar hakkında genel bilgi edinmelerini ve sistemlere ilişkin hastalıklarda kullanılan ilaçların özellikleri hakkında asgari bilgi edinmelerini amaçlamaktadır.
 
FR 203 FİZYOTERAPİDE TEMEL ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME (2+2) (AKTS:5)
Hasta hikayesi ve genel fizyoterapi değerlendirmeleri, hareketin temel prensipleri, postür analizi (anterior, lateral, posterior), kısalık ve esneklik testleri, antropometrik ölçümler (çevre, uzunluk, çap ve yağ ölçümleri), normal eklem hareketi ve kas kuvveti değerlendirmeleri
 
FR 205 MANİPULATİF TEDAVİ I (2+2) (AKTS:4)
Spesifik masaj tekniklerinin mekanik, fizyolojik, psikolojik ve refleks etkileri, uygulama sonrası etkinliği belirlemede kullanılacak değerlendirme yöntemleri, pratik uygulamaları, bu yöntemlerin endikasyon ve kontraendikasyonları.
 
FR 207 ELEKTROTERAPİ I (2+2) (AKTS:5)
Elektrofiziksel mekanizmalar, kas ve sinirin fizyolojik yanıtları, sağlıklı ve denerve kasın uyarılma özellikleri tartışılacak, alçak frekanslı ve orta frekanslı akımların temel özellikleri ve uygulama ilkeleri ele alınacaktır
 
FR 209 KİNEZYOLOJİ ve BİYOMEKANİK I ( 2+0) (AKTS:4)
Kinezyolojinin tanımı, hareket ve hareket tipleri, mekanik prensipler, kemiğin normal özellikleri ve kemiğin normal/patolojik streslere fonksiyonel adaptasyonu, kemik hastalıkları; kollajen doku, kas ve kıkırdağın yapısı, mekanik özellikleri ve patokinetiği, synovial eklemlerin özellikleri, eklemlerde düzlemlere göre oluşan hareketler, eklemde sallanma ve kayma hareketi, denge, oryantasyon düzlemleri ve koordinatlar.
 
FR 211 ISI IŞIK HİDROTERAPİ (3+0) (AKTS: 3)
Fizyoterapi ve rehabilitasyonda kullanılan yüzeyel sıcaklık modalitelerinin ve hidroterapi yöntemlerinin fiziksel prensipleri, fizyolojik etkileri, uygulama yöntemleri, endikasyon ve kontraendikasyonları, tehlikeleri konusunda temel bilgiler ve örnek uygulamaları
 
FR 213 KLİNİK BİLİMLER I ( 2+0) (AKTS: 2)
Dahiliye: Metabolizma, Endokrinoloji, Enfeksiyon, Gastrointestinal sistem ve Böbrek Hastalıkları, Hematoloji, Kardiyoloji, Geriatri, Göğüs Hastalıkları
Romatoloji: Romatolojiye Giriş ve Muayene / Romatolojide Laboratuar Tetkikleri ve Otoantikorlar, Romatolojik Hastalıklar / Romatolojide Kullanılan İlaçlar
Nöroloji: Epilepsi ve Nörolojik Muayene, Polinöropatiler ve Tuzak Nöropatiler, Medulla Spinalis Hastalıkları, Kas Hastalıkları, Demyelinizan Hastalıklar, Ekstrapiramidal Sistem Hastalıkları, Serebellar Sistem Hastalıkları, Serebrovasküler Hastalıklar
Pediatrik Nöroloji: Çocuklarda Nörolojik Değerlendirme, Serebral Palsi, Epilepsi, Nöromusküler Hastalıklar, Hareket Bozuklukları

 
4. YARIYIL ZORUNLU DERSLER
 
OD 112 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II (2+0) (AKTS: 2)
Atatürk’ün siyasi, sosyal, eğitim ve kültür alanında yaptığı inkılaplar ve inkılapların oluş süreci, Türk inkılap tarihinin temel ilkeleri olan Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, İnkılapçılık, Laiklik, Devletçilik, Atatürk dönemi iç ve Türk dış politikasındaki gelişmeler, Atatürk sonrası Türkiye ve dünyadaki gelişmeler.
 
FR 204 TEMEL EGZERSİZ UYGULAMALARI (2+2) (AKTS: 5)
Hastayı değerlendirme ve program geliştirmek için yaklaşımlar, egzersiz tedavisinin amaçları, etkileri ve prensipleri, egzersizin sınıflandırılması ve egzersiz programının planlanması, normal eklem hareketindeki problemleri belirleyerek, problemlere yönelik egzersiz programının planlanması ve uygulanması, farklı postural problemlerde egzersiz programlarının planlaması ve uygulamaların öğrenilmesi
 
FR 206 MANİPULATİF TEDAVİ II (2+2) (AKTS: 4)
Eklem ve yumuşak dokuların fonksiyonel anatomisi, biyomekaniği ve patomekaniği, manipulasyon, mobilizasyon ve transvers friksiyon tekniklerinin temel özellikleri, eklem ve yumuşak doku patolojilerinde temel ölçme, değerlendirme ve manuel tedavi uygulamaları, klinik karar verme ve vaka örnekleri.
 
FR 208  ELEKTROTERAPİ II (2+2) (AKTS: 4)
Elektrofiziksel mekanizmalar, kas ve sinirin fizyolojik yanıtları, sağlıklı ve denerve kasın uyarılma özellikleri tartışılacak, alçak frekanslı ve orta frekanslı akımların temel özellikleri ve uygulama ilkeleri ele alınacaktır.
 
FR 210 KİNEZYOLOJİ ve BİYOMEKANİK II ( 2+0) (AKTS: 3)
Kolumna vertebralis patolojilerini, anatomik ve mekanik özelliklerini özümsemek; pelvis, kalça, diz, ayak/ayak bileği, omuz-kol kompleksi, dirsek,el ve el bileğine yönelik anatomik ve mekanik özellikleri tanımlamak; bu ders kapsamında öğrendiği teorik bilgiyi alt ve üst ekstremiteler ile omurganın patolojik durumlarıyla ilişkilendirebilme
 
FR 212 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ (2+0) (AKTS: 3)
Kardiyovasküler sistem ve egzersiz, kardiyovasküler regülasyon ve integrasyon, kardiyovasküler sistemin fonksiyonel kapasitesinin değerlendirilmesi, kişisel farklılıklar ve enerji kapasitesinin ölçülmesi, egzersiz testleri, istirahat ve fiziksel aktivitede enerji harcaması, aerobik ve anaerobik eğitim, maksimal aerobik gücü etkileyen faktörler, toparlanma pulmoner sistem ve egzersiz solunum kontrolü, asit-baz dengesi kas fizyolojisi, kas-iskelet sistemi ve egzersiz, sinir fizyolojisi ve nörol kontrol, termoregülasyon ve egzersiz, sualtı ve yüksek irtifa fizyolojisi, uzay fizyolojisi konuları ele alınacaktır.
 
FR 214 KLİNİK BİLİMLER II (2+0) (AKTS: 4)
Dahiliye: Metabolizma, Endokrinoloji, Enfeksiyon, Gastrointestinal sistem ve Böbrek Hastalıkları, Hematoloji, Kardiyoloji, Geriatri, Göğüs Hastalıkları
Romatoloji: Romatolojiye Giriş ve Muayene / Romatolojide Laboratuar Tetkikleri ve Otoantikorlar, Romatolojik Hastalıklar / Romatolojide Kullanılan İlaçlar
Nöroloji: Epilepsi ve Nörolojik Muayene, Polinöropatiler ve Tuzak Nöropatiler, Medulla Spinalis Hastalıkları, Kas Hastalıkları, Demyelinizan Hastalıklar, Ekstrapiramidal Sistem Hastalıkları, Serebellar Sistem Hastalıkları, Serebrovasküler Hastalıklar
Pediatrik Nöroloji: Çocuklarda Nörolojik Değerlendirme, Serebral Palsi, Epilepsi, Nöromusküler Hastalıklar, Hareket Bozuklukları
 
FR 216 İLK YARDIM (2+0) (AKTS:3)
Tıbbi İlk Yardım dersinde, doğal afetlerde ya da savaş anında felakete uğrayan, ani hastalanan ya da herhangi bir kazaya maruz kalan birey/toplumun sağlığını korumak, yaşamlarını kurtarmak ve sürdürmeye yönelik zamanında ve yerinde alınacak önlemlere ilişkin bilgi ve beceriler kazandırılır.

 
5. YARIYIL ZORUNLU DERSLER
 
FR 301 NÖROFİZYOLOJİK YAKLAŞIMLAR I (2+2) (AKTS: 5)
Nörolojik, ortopedik ve farklı nedenlere bağlı olarak gelişen, duyusal ve motor fonksiyonel yeteriliklere yönelik nörofizyolojik mekanizmaların hareket kontrolündeki rolü, Proprioseptif Nöromusküler Fasilitasyon (PNF) tekniklerinin teorik temelleri, PNF tekniklerinin uygulama şekilleri, vaka örnekleri
 
FR 303 ORTOPEDİK REHABİLİTASYON (3+0) (AKTS: 5)
Kırıkların genel tedavi prensipleri ve çeşitli kırıklardan sonraki fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımları; romatoid artrit, osteoartrit, ankilozan spondilit gibi eklem dejenerasyonuna yol açan durumların konservatif tedavisi ve endoprotezler gibi eklem replasman cerrahisi sonrası rehabilitasyon prensipleri; rotator kılıfın tendinit ve yırtıkları, bursit ve periartrit gibi omuz eklemine ait patolojilerin rehabilitasyonu; dizde patellofemoral ağrı sendromu, bağ ve menisküs yaralanmalarının rehabilitasyonudur
 
FR 305 PEDİATRİK REHABİLİTASYON (3+0) (AKTS:4)
Pediatrik grupta rastlanan, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulanması gereken, özür ve engele neden olan hastalıklarda değerlendirme ve fizyoterapi ve rehabilitasyon konularını içerir.
 
FR 307 PULMONER REHABİLİTASYON (2+2) (AKTS: 4)
Dersin amacı, işlenişi, pulmoner rehabilitasyonun tarihçesi, tanımı,ilkeleri, bileşenleri solunum hastalıklarının patofizyolojisi ve rehabilitasyonu, pulmoner rehabilitasyonda kullanılan değerlendirme ve tedavi yöntemleri, toraks cerrahisi ve üst abdominal cerrahi sonrası fizyoterapi ve rehabilitasyon, solunuma yardımcı cihazlar, oksijen tedavisi, aspirasyon, yoğun bakımda fizyoterapi solunum problemi olan neonatallerde fizyoterapi ve rehabilitasyon, günlük faaliyetlerde enerji tüketimi, fiziksel aktivite, egzersiz testleri ve eğitimi
 
FR 309 ORTEZ VE REHABİLİTASYON (3+0) (AKTS: 3)
Ortez kullanılması gereken patomekanik durumlar, ortezlerin amaçları, alt ve üst ekstremite ortezleri ve rehabilitasyonu, gövde ortezleri ve rehabilitasyonu, ortez kullanımı ile karşılaşılabilecek sorun ve komplikasyonların önlenmesi ve giderilmesine yönelik çözümler, ortezin teknik ve biyomekanik kontrolü
 
FR 311 FONKSİYONEL NÖROANATOMİ (3+0) (AKTS: 3)
Periferik sinir sisteminin temel özellikleri, innerve ettikleri kaslar ve patolojilerinin klinik özellikleri, medulla spinalis, beyin sapı, diensepelon ve telensefelonun makro anatomisi, fonksiyonları ve parolojilerindeki klinik özellikler, otonom sinir sistemi ve patolojilerinin klinik özellikleri, ders içerisinde günlük hayattan örneklerle nöroanatomik yapıların rollerinin interaktif işlenmesi
 
FR 313 ROMATİZMAL HASTALIKLARDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (2+0) ( AKTS: 3)
Romatizmal hastalık patofizyolojisi, değerlendirme ve tedavi yaklaşımları, rehabilitasyonda koruyucu hizmetler, hastalık süreç yönetimi ve başa çıkma teorileri, farklı romatizmal hastalıkların tanınması ve gerekli olan tedavi yaklaşımları
 
 
6. YARIYIL ZORUNLU DERSLER
 
FR 302 NÖROFİZYOLOJİK YAKLAŞIMLAR II (2+2) (AKTS: 5)
İnme ve serebral palside klinik özellikler, nörogelişimsel (Bobath) yaklaşımların kavramsal boyutu, ölçme, değerlendirme ve terapi uygulamaları, klinik karar verme sürecinin uygulanması, rehabilitasyon uygulamalarındaki yeri, vaka çalışmaları
 
FR 304 NÖROLOJİK REHABİLİTASYON (2+2) (AKTS: 5)
Hareket hastalıkları, demyelinizan hastalıklar, nöromuskuler hastalıklar gibi sık karşılaşılan nörolojik hastalıkların klinik özellikleri, üst ve alt motor nöron etkilenimlerinin oluşturulacak fizyoterapi programları yönünden klinik özellikleri, hastalıklara özel ölçme-değerlendirme ve nörofizyolojik temelli tedavi uygulamaları, proje hazırlanması.
 
FR 306 KARDİYAK REHABİLİTASYON (2+2) (AKTS: 4)
Kardiyak rehabilitasyonun tarihçesi, tanımı ilkeleri, program içindeki uygulamalar, kardiyovasküler hastalıklarının patofizyolojisi ve rehabilitasyonu, kardiovasküler rehabilitasyonda kullanılan değerlendirme yöntemleri, kardiovasküler rehabilitasyonda kullanılan tedavi yöntemleri, kardiovasküler rehabilitasyonda program planlama,
değiştirilebilir risk faktörleri (obezite, diabetes mellitus, hipertansiyon, sigara içimi, dislipidemi) ve tedavisi, kardiyovasküler hastalıklarda egzersiz testi ve eğitimi, fiziksel aktiviteyi artırıcı yaklaşımlar, özel durumlarda kardiyak rehabilitasyon (hamileler, kadınlar, periferik arter hastalıkları, kalp pili).
 
FR 308 SPORCU SAĞLIĞI VE FİZYOTERAPİSİ (2+0) (AKTS: 4)
Sporda fizyoterapi ve rehabilitasyon ile ilgili değerlendirmeler, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları yapılmaktadır.
 
FR 310 PROTEZ VE REHABİLİTASYONU (2+0) (AKTS: 3)
Amputasyon, amputasyon nedenleri, seviyeleri, konjenital ekstremite anomalileri, parsiyel el ve ayak protezleri, üst ve alt eks tremite amputasyon seviyelerine göre protez uygulamaları ve komponent seçimi, protezlerde statik ve dinamik ayarlar, kontrol mekanizmaları, alt ekstremite amputelerinde görülen yürüyüş problemleri, erken ve geçici protez uygulamaları, myoelektrik protezler, ileri teknolojik protez uygulamaları ve ampute rehabilitasyonu
 
FR 312 GERİATRİK REHABİLİTASYON (2+0) (AKTS: 3)
Yaşlanmayla beraber meydana gelen biyolojik değişiklikler, yaşlanmanın vücut sistemleri üzerine etkisi, egzersiz ile oluşan etkiler, egzersiz yöntemleri, bunların değerlendirilmesi, egzersiz ve eğitim protokolleri tartışılacaktır. Ayrıca sağlıklı ve aktif yaşlanma için sağlıklı ve özürlü yaşlılara gerekli egzersiz ile çevre düzenleme programları incelenecektir
 
FR 314 İŞ VE UĞRAŞI TEDAVİSİ (2+0) (AKTS: 3)
Rehabilitasyonda günlük yaşam aktiviteleri değerlendirme ve eğitimi, Transfer aktiviteleri prensip ve uygulamaları, El, duyu, duyu bütünlemesi, değerlendirmeleri ve tedavisi, Farklı problemlerde farklı yaklaşım prensipleri ve uygulama örnekleri
 
7. YARIYIL ZORUNLU DERSLER
 
FR 401 FİZYOTERAPİDE KLİNİK KARAR VERME I (2+0) (AKTS: 4)
Vakayla ilgili öğrencilerin ve danışmanların hazırlığı, grup çalışması ile vakanın klinikte değerlendirilmesi, biyopsikososyal modele dayalı problem listesinin oluşturulması ve kanıta dayalı verilerle oluşturulan tedavi yaklaşımlarının sınıf içi ortamda tartışmaya açılması
 
FR 403 KLİNİK UYGULAMA I (0+20) (AKTS: 16)
Farklı Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ünitelerinde, hastalık gruplarına özel klinik problem çözme, tedavi programını planlama ve uygulama.
 
FR 405 FİZYOTERAPİDE PROJE GELİŞTİRME (2+0) (AKTS: 4)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında danışmanın yönlendirmeleriyle öğrencinin bir araştırma konusu seçmesi, konuyu incelemesi, yöntemi belirlemesi ve proje önerisini hazırlayarak sunması
 
FR 407 BİYOİSTATİSTİK (2+0) (AKTS: 3)
Temel istatistiksel kavramları, tanımlayıcı istatistikleri, tablo ve grafik oluşturmayı ve yorumlamayı, temel örnekleme yöntemlerini, standart hata ve güven aralıkları kavramlarını, hipotez testlerini, korelasyon ve basit doğrusal regresyon çözümlemesini
 
 
8. YARIYIL ZORUNLU DERSLER
 
FR  402 FİZYOTERAPİDE KLİNİK KARAR VERME II (2+0) (AKTS: 4)
Vakayla ilgili öğrencilerin ve danışmanların hazırlığı, grup çalışması ile vakanın klinikte değerlendirilmesi, biyopsikososyal modele dayalı problem listesinin oluşturulması ve kanıta dayalı verilerle oluşturulan tedavi yaklaşımlarının sınıf içi ortamda tartışmaya açılması.
 
FR 404 KLİNİK UYGULAMA II (0+20) (AKTS: 16)
Farklı Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ünitelerinde, hastalık gruplarına özel klinik problem çözme, tedavi programını planlama ve uygulama.
 
FR 406 FİZYOTERAPİDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON (2+0) (AKTS: 3)
FTR'de yönetim ve organizasyon hakkında bilgilendirme, yönetim ve planlama, yürütme, karar verme, denetleme, koordinasyon ve organizasyon fonksiyonlarının öğretilmesi, dünyada fizyoterapi ve rehabilitasyon yönetim ve organizasyonu, Türkiye’de fizyoterapi ve rehabilitasyon yönetim ve organizasyonu: mevzuat, yönetmelik ve kanunlar, Türkiye’de fizyoterapi ve rehabilitasyon yönetim ve organizasyonu: hastane bilgi sistemleri, multidisipliner çalışma ve iletişim, niyet mektubu, iş başvurusu, CV hazırlama, kalite ve risk yönetimi; SWOT analizi.
 
FR 410 FİZYOTERAPİDE PROJE UYGULAMA (2+0) (AKTS: 4)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında danışmanın yönlendirmeleriyle öğrencinin bir araştırma konusu seçmesi, konuyu incelemesi, yöntemi belirlemesi ve proje önerisini hazırlayarak sunması